Zasady użytkowania witryny

Własność witryny - zgoda na warunki używania Niniejsze Warunki Korzystania („Warunki”) dotyczą witryny www firmy Delta Security Piotr Szubert pod adresem www.deltasecurity.pl, delta.opole.pl, modus.opole.pl i wszystkich stron pokrewnych powiązanych z witryną www.deltasecurity.pl.

Korzystanie z witryny jest równoznaczne ze zgodą na niniejsze warunki. Jeśli nie zgadzacie się na nie, nie powinniście jako użytkownicy korzystać z witryny.

Firma Delta Security zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy niniejsze warunki nie uległy zmianie. Dalsze korzystanie z witryny po opublikowaniu zmian wiąże się równocześnie z przyjęciem ich do wiadomości i zaakceptowaniem. Firma Delta Security udziela prawa do odwiedzin i korzystania z witryny, jeżeli użytkownik przestrzega niniejszych warunków.

Wszelkie teksty, elementy graficzne, interfejsy, fotografie, znaki towarowe, loga, dzieła plastyczne i kod komputerowy (zwane „Treścią”), w tym w szczególności projekt i struktura oraz sposób przekazu oraz układ tych treści zawartych w witrynie stanowią własność Delta Security. Powyższe „treści” są objęte kontrolą oraz podlegają ochronie z rezultatu zasad handlowych, prawa autorskiego, znaków towarowych, praw własności intelektualnej, praw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Żadna część witryny ani treści bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Delta Security Piotr Szubert nie może być kopiowana, publikowana, powielana, kodowana, tłumaczona i/lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie.

Użytkownik może wykorzystywać zawarte „treści” - informacje jedynie do celów opiniodawczych. Zabrania się wykorzystywania i pobierania ich do celów komercyjnych, składania deklaracji bądź gwarancji.

Zabrania się użytkownikowi:
- korzystania, wydobywania haseł, sondowania, skanowania, śledzenia przez automatyczne urządzenia, programy, algorytmy bądź metodologię.
- uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu poprzez techniki hakingu lub inne bezprawne środki.
- podejmowania działań obciążających infrastrukturę witryny a także system lub sieci do niej podłączone.
- zakłócania prawidłowego działania witryny
- podszywania się pod dane osobowe zawarte na witrynie.

Niedozwolone jest wykorzystanie witryny ani treści w celach niezgodnych z prawem lub niniejszymi Warunkami ani do oferowania jakichkolwiek działań bezprawnych lub działań naruszających prawa lub innych osób.

Jakiekolwiek zobowiązania firmy Delta Security Piotr Szubert w odniesieniu do treści i usług podlegają wyłącznie umowom. Na ich mocy są udostępniane, a żadna informacja w witrynie nie powinna być interpretowana, jako zmiana tych warunków.

Delta Security Piotr Szubert może wprowadzać zmiany usług oferowanych w witrynie oraz ich cen w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Delta Security Piotr Szubert nie zobowiązuje się do uaktualniania treści oraz usług i cen zamieszczonych w Witrynie.

Prywatność
Polityka firmy Delta Security Piotr Szubert w zakresie ochrony prywatności ma zastosowanie do korzystania z niniejszej Witryny, a jej warunki zostają przez odwołanie włączone do Warunków. Aby zapoznać się z polityką Delta Security Piotr Szubert w zakresie ochrony prywatności, kliknij tutaj. Ponadto informujemy, iż korzystanie z Witryny wiąże się z przyjęciem do wiadomości i wyrażeniem zgodna na fakt jakim jest brak całkowitej ochrony prywatności i bezpieczeństwa transmisji danych w Internecie.

Łącza
Łącza do innych witryn i do Witryny Apple Niniejsza witryna może zawierać łącza do innych niezależnych witryn i podmiotów trzecich. Łącza do tych witryn są udostępniane wyłącznie jako udogodnienie dla osób odwiedzających stronę. Delta Security Piotr Szubert nie sprawuje kontroli, nie ponosi odpowiedzialności, nie rekomenduje zwartych w nich treści, w tym informacji bądź materiałów.

Zastrzeżenia
Delta Security nie gwarantuje bezbłędnego i nieprzerwanego funkcjonowania witryny oraz eliminowania defektów bądź zawartych błędów. Delta Security wyklucza wszelkie gwarancje w tym m. in. wartości handlowej, nienaruszania praw osób trzecich. Delta Security wyklucza wszelką swoją odpowiedzialności za zachowanie, czyny, zaniechania osób trzecich w związku z korzystaniem przez użytkownika z witryny lub wszelkich usług w niej zawartych. Użytkownik ponosi całą odpowiedzialność za korzystanie z witryny i witryn połączonych. Jedyną możliwością niezadowolonego użytkownika jest zaprzestania korzystania w witryny. Powyższe zastrzeżenia mają zastosowanie do wszelkich szkód, roszczeń i obrażeń.

Firma Delta Security (z wyjątkiem przypadków, w których takie wykluczenie odpowiedzialności jest zabronione z mocy prawa) nie ponosi przed użytkownikiem żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne i wynikowe będące skutkiem nałożonych kar. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie zawarte w tych warunków zostanie przez sąd właściwy lub inne prawo uznane za nieważne lub błędne wówczas zostanie ono ograniczone lub skasowane i zastąpione ważnym postanowieniem. Niniejsze Warunki nie powinny być interpretowane jako udzielenie praw lub uprawnień do rekompensaty jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Copyright © 2013 Delta Security Piotr Szubert. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Delta Security Piotr Szubert. 46-300 Olesno, ul. Kolorowa 5. Polska


Dokument zaktualizowany przez zespół Delta Security w dniu 2013-09-16